منوچهر اقبال

  • مدیر عامل شرکت جهان طب درمان
  • رئیس پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
  • مبدع و و مدیر عامل شرکت همودیالیز
  • مخترع و مدیر عامل تولید آسم و آلرژی